Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)

Очакван прием: 2024 г.

Интервенцията има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места, включително диверсификация на икономическите дейности на земеделските стопани, които преобладават в тези райони.

Икономическото развитие в селските райони следва да улесни стопанската дейност и да стимулира дейности за насърчаване на местната конкурентоспособност, постигане на жизненост на населените места в селските райони и качеството и стандарта на живот, както и да се подобри степента на развитие на човешкия капитал и инфраструктура.

Териториален обхват: Селски общини

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
3. Развитие на занаяти.

НЕ са допустими за подпомагане туристически дейности свързани с изграждане/ремонт/реконструкция на места за настаняване.

Кой може да кандидатства за финансиране на неселскостопански дейности

Подпомагане в рамките на интервенцията получават 1) микропредприятия, 2) земеделски стопани и 3) физически лица.

1) Микропредприятия допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район

2) Земеделски стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност;
• да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
• да имат седалище на територията на селски район;
• икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително;
• да съответстват на определението за „малко“ или „средно“ земеделско стопанство.

3) Физическите лица допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
• да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
• да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
• да имат постоянен адрес на територията на селски район;

Допустими разходи за неселскостопански дейности

1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 15 000 евро
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 400 000 евро
Финансовата помощ е 50 % от общите допустими разходи по проекта
Кандидатите могат да получат до 20% от общите допустими разходи по проекта под формата на финансов инструмент.

Ако кандидатстването по мярка „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, следва да започнем с лична консултация, която може да заявите от ТУК.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни