Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Период за прием на проекти: Април – Юни 2020 

Подкрепата се предоставя  с цел модернизиране на физическите активи на малките земеделски. Подкрепата ще бъде насочена към материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Кой може да кандидатства
Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по мярка 4.1.2. трябва:
a) да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
б) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
в) да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6 000 евро и 7 999 евро включително;
г) да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.
ВАЖНО: За кандидати еднолични търговци (ЕТ), които не са регистрирани по реда Наредба № 3 от 1999 г. се признават обстоятелствата по букви „б“, „в“ и „г“ като физически лица. За кандидати еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават и обстоятелствата по „б“ и „в“  на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Допустими разходи
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество,;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
• Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Размер и интензитет на помощта

Бюджет на мярката – 9 779 000‬ лева
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 444,75 лева
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 48 895 лева
Финансовата помощ е в размер на 60 – 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Ако кандидатстването по мярка 4.1.2 представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.