Мярка 5.1. Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития

Очакван период за прием на проекти: Март – Април 2020 г.

Подпомагането е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните. По мярката ще се подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици.

Инвестиции в животновъдни стопанства, свързани с отглеждане на свине са допустими за подпомагане само за такива, отговарящи на определението „индустриална ферма“ съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Допустими дейности 

• Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;
• Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
• Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
• Инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти;
• Инвестиции в санитарна инфраструктура в т. ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води

Кой може да кандидатства

•  земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители преди 1 януари 2018 г. и извършващи съответната животновъдна дейност преди тази дата;
•  минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е над 8 000 евро.

Допустими разходи

1. Разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция;
2. Разходи за закупуване на инсталации, оборудване за осигуряване на биосигурност и инфраструктура, в т. ч. помещения за персонала (например изграждане и оборудване на филтъра с душове, съблекални и т.н.) в стопанствата;
3. Разходи за изграждане на огради или закупуване на преградни съоръжения;
4. Разходи за изграждане или закупуване на съоръжения за съхранение на фуражи;
5. Разходи за закупуване и изграждане на места, свързани със съхранение на странични животински продукти, вкл. оборудване и съоръжения за инсенерация;
6. Разходи за инсталации и оборудване, включително разходите за монтаж и въвеждане в експлоатация на същите.
7. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги – до 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ не може да надвишава:
• 60% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка;
• 70% от общите допустими разходи за кандидати с животновъдни стопанства, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.
Максимална стойност на допустимите разходите за един кандидат и за едно проектно предложение е в размер на:
• 700 000 евро за кандидати с животновъдни стопанства, отглеждащи свине;
• 500 000 евро за кандидати с животновъдни стопанства, отглеждащи птици;
• 200 000 евро за кандидати с животновъдни стопанства отглеждащи ДПЖ – овце и кози.

Бюджет на приема: 23 млн. евро

Критерии за подбор по мярка 5.1

Ако кандидатстването по мярка 5.1 представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по мярката
2. Да оценим потенциала на проекта ви да се пребори за безвъзмездно финансиране, съобразно критериите за оценка по мярката.
3. Да подготвим Бизнес плана, Заявлението за кандидатстване и Декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да ви съдействаме за избор на доставчици и изпълнители по проекта.
На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите лична подробна консултация.