Предстоящи програми

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: юни - юли 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 17.02.2020 - 17.04.2020, 17:00 часа

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Тунджа

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: Април - Юни 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на територия на община Бяла Слатина