Готвят се изменения в наредбите по мерки 311 и 312

По-съществените от тях:

Финансовият лизинг ще се допуска като начин за закупуване на машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен софтуер и специализирана техника), при условие, че ползвателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до Разплащателната агенция на заявката за окончателно плащане. Според сега действащата Наредба, активите по проекта могат да бъдат закупувани само чрез кредит.

Въвеждат се срокове за прием на заявленията с фиксиран начален и краен срок за прием, като съответните периоди ще се регламентират със заповед. Заявленията ще се разглеждат в срок до три месеца от крайната дата за прием, определена за съответния период, а не както е рагламентирано в сега действащата наредба – в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението.

Всички изменения, които се предвиждат може да видите от следващите линкове.

Проект за изменение на Наредбата по мярка 311
Проект за изменение на Наредбата по мярка 312

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни