График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г..

Графикът предвижда през месец април да се отвори прием на проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП). Кандидатите по мярка 6.3. към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ ще има през юли. Да припомним, че по мярка 4.1. могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 8000 евро измерен в стандартен производствен обем.

През септември ще отвори приемът по мярка 4.1. към Тематичната подпрограма за малки стопанства. Кандидати по мярка 4.1. към ТПП са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Приемът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е предвиден за края на октомври и началото на ноември.

Въпреки, че се очакваше през пролетта на 2016 да стартира първият за този програмен период прием по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, такъв, поне засега, не е предвиден да се състои през следващата година. Добрата новина в случая е, че потенциалните кандидати ще имат още една година, за да подготвят проектите си.

Кандидатите по мерките по ПРСР трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят промени, както в периодите за прием, така и в мерките, които са предвидени да бъдат отворени.

Пълния индикативен график можете да изтеглите от тук:

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни