График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, който първоначално беше предвиден да се състои през Октомври тази година, е планиран за Февруари – Март 2017 г..

През Юли отново ще се приемат проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

За пръв път от МЗХ публикуват официална информация относно дългочаканата мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Приемът по нея е предвидено да стартира през Ноември 2017 година.

През Октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:
– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Кандидатите по мерките по ПРСР трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят промени.

 

За подробна консултация и разработка на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни