30

март

2013

График за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г.

114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“
от 22-26.04 до 13-17.05.2013 г.

121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г.

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г.

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
от 10-14.06 до 02-06.09.2013 г.

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г.

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г.

313 „Насърчаване на туристическите дейности“
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

322 „Обновяване и развитие на населените места“        
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

* Предложените периоди на прием на заявления по мерки  123, 321 и 322 са съобразени с направените предложения за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки с IX-то изменение на ПРСР.                                        
** По мярка 121 допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително след дискусии относно остатъчните средства по мярката и тяхното разпределение по подбюджети   
*** По мерките 311 и 312 в периода на прием кандидадтите ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбите по двете мерки с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.