График за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г.

114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“
от 22-26.04 до 13-17.05.2013 г.

121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г.

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г.

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г.

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
от 10-14.06 до 02-06.09.2013 г.

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г.

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г.

313 „Насърчаване на туристическите дейности“
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

322 „Обновяване и развитие на населените места“        
от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г.

* Предложените периоди на прием на заявления по мерки  123, 321 и 322 са съобразени с направените предложения за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки с IX-то изменение на ПРСР.                                        
** По мярка 121 допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително след дискусии относно остатъчните средства по мярката и тяхното разпределение по подбюджети   
*** По мерките 311 и 312 в периода на прием кандидадтите ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбите по двете мерки с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни