02

юни

2015

График за прием на проекти по ПРСР за 2015 г.

Министерството на земеделието публикува график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2015 г.. От него става ясно, че през юли ще стартира прием по мярка 6.1 „млад фермер“, а през есента ще започне набиране на проекти по мярка 4.2., финансираща преработката на земеделски продукти. Предвиден е и втори за годината прием по мярка 4.1 в рамките, на който ще се финансират проекти за трайни насаждения, зеленчукопроизводство, изграждане на хидромелиоративни съоръжения.

Приемът по отделните мерки ще се проведе, както следва:
Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – от 29.06-05.07 до 27.07-02.08.2015 г.
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – от 28.09-04.10 до 26.10-01.11.2015 г.
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – от 02-08.11 до 23-29.11.2015 г.