07

януари

2013

График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2013 г.

Според Индикативната годишна работна програма за 2013 г. в рамките на ОП Конкурентоспособност ще стартира прием по следните две схеми, насочени към бизнеса:

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Схема „Предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на предприятията за внедряване в производство и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги”

В рамките на тази година – до 31 октомври, фирмите могат да кандидатстват и по отворената за прием още през 2012 г. схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”