25

март

2009

График за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по ПРСР

Държавен фонд земеделие публикува индикативен график относно крайните срокове за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по мерките по Програмата за развитие на селските райони:
 

Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания"
– Заявленията за подпомагане, приети в периода август-октомври 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 17 април 2009г.

Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци август и септември 2008г. – решение за одобрение/отказ – до 10 април 2009г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци октомври и ноември 2008г. – решение за одобрение/отказ – до 22 април 2009г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци декември 2008г., януари и февруари 2009г. – решение за одобрение/отказ – до 30 април 2009г.

Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
– Заявления за подпомагане, подадени в периода септември – декември 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 10 април 2009 г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци януари и февруари 2009 г. – решение за одобрение/отказ – до 30 април 2009 г.

Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци април, май, юни и юли 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 20 март 2009г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци август и септември 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 08 април 2009г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци октомври, ноември и декември 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 02 май 2009 г.
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци януари и февруари и март 2009г. – решение за одобрение/отказ – до 16 май 2009 г.

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
– Заявления за подпомагане, подадени от стартирането на приема до момента – решение за одобрение/отказ – до 15 май 2009 г.

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"
– Заявления за подпомагане, подадени от стартирането на приема до момента – решение за одобрение/отказ – до 15 май 2009 г.

Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци август, септември, октомври, ноември и декември 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 03 април 2009 г.

Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци август, септември, октомври, ноември и декември 2008 г. – решение за одобрение/отказ – до 03 април 2009 г.

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци декември 2008 г., януари и февруари 2009 г. – решение за одобрение/отказ – до 17 април 2009 г.

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
– Заявления за подпомагане, подадени през месеци януари и февруари 2009 г. – решение за одобрение/отказ – до 17 април 2009 г.

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"
– Заявления за подпомагане, подадени от стартирането на приема до момента – решение за одобрение/отказ – до 15 май 2009 г.