И микропредприятия от селските райони могат да получат финансиране до 10 000 лева

Най-малките фирми – с персонал до 10 човека, със седалище и дейност на територията на селска община, също могат да кандидатстват по схемата за справяне с последствията от COVID.

Това става ясно от текста на официалните Условия за кандидатстване по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, публикувани на 14 май. Първоначално тези фирми бяха изключени от подпомагане по програмата.

Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност
– да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 лв.
– оборотът им за месец април 2020 г., трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния месечен оборот на фирмата през 2019 г.
– да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО
– да нямат задължения към общината и държавата, повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева.
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Допустими за кандидатстване са фирми с всякакъв предмет на дейност с изключение на земеделски производители и преработватели на земеделски и горски продукти.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 3 000 лева, а максималният 10 000 лева, като финансирането не може да надхвърля 10% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат.

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Кандидатстването по схемата продължава до 15 юни като, поради големия интерес към нея, от Министерството на икономиката планират увеличаване на бюджета на програмата.

Ако желаете да се възползвате от представената програма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД ще Ви съдействаме за кандидатстването като подготвим необходимите документи. За целта попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в рамките на един работен ден. Ако междувременно имате въпроси, позвънете ни на телефон 0887 63 41 23.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни