28

ноември

2016

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПИК

Министерството на икономиката публикува графика за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2017 година:

Март 2017
Схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Юни 2017
Схема „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“

Юли 2017
Схема „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“