Информационни дни по две схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Утре, 24 януари 2012 г., от 10.00 ч. в зала „Опал” на хотел „Дедеман Принцес София”, министърът на труда и социалната политика ще открие информационна кампания по две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 70 млн. лв. Това са схемите „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3” и „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. График за провеждането на информационните дни е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта и може да бъде изтеглен от тук.

В рамките на схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3” ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. Схемата ще се реализира в три компонента с общ бюджет от 34 000 000 лв. Краен срок за подаване на проектни предложения по тази схема е 31.05.2012 г.

В рамките на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” ще се даде възможност за повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи. Обучението и последващият производствен стаж ще повишат икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда чрез подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация. Това е и първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която, кандидатите имат възможност да кандидатстват електронно, чрез Информационната система за управление на средства от Европейския съюз (ИСУН). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2012 г. във всички областни бюра по труда.

Пълният комплект документи за кандидатстване и по двете схеми са публикувани на интернет страниците на Агенцията по заетостта, Министерство на труда и социалната политика и Единния информационен портал.


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни