Информационни дни по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

На 21, 23 и 24 септември 2010 г. в 10 града на страната, съгласно приложения ГРАФИК, ще се проведат информационни дни по пет отворени процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
• Схема BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“
• Схема BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“
• Схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“
• Схема BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“
• Схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg .

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Оперативната програма.

Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност“. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни