12

юни

2008

Информационни дни по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП – 3 фаза” по ФАР

Пълна информация за датата, часа и мястото на провеждане на информационните дни може да видите оттук .