Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август.

По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“, във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати, ще бъдат направени изменения. Измененията също имат за цел да се засили подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограниченият бюджет по мярката към новите приоритети.

Едни от основните изменения са свързани с увеличаване на първоначалните икономически единици (ИЕ) при кандидатстване от 2 на 4 ИЕ и въвеждане на изискване за  доказване с документ за собственост/аренда/наем на земята в цялото стопанство към момента на кандидатстване, а не само за ИЕ, с които се кандидатства. Променя се стъпката за увеличаване на стопанството, изразена в икономическите единици от 1 на 1.5 ИЕ, като за всяка нова стъпка ще се изплащат 2 500 евро безвъзмездна финансова помощ по мярката. По този начин минималният размер на стопанството към момента на отчитане на бизнес плана е 8,5 ИЕ. Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи се увеличават на 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, и 2 000 евро от второто плащане към периода за проверка, заявен от младия фермер. Изпълнението на бизнес плана ще се проверява най-рано на третата година и не по-късно от петата година от стартиране на дейността, като са предвидени и текущи проверки за спазване на коректното му  изпълнение и особено спазване на размера на минималните ИЕ, налични при стартиране на дейността, както и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние.

Въвежда се допълнителен приоритет за кандидатите, които имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, или сертификат за завършен 150 часов курс в същите области.

Приоритет при оценка на заявленията ще се дава и на млади фермери, които са сертифицирани за биологично производство, в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или са заявили намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“.

С предимство ще се ползват също така фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“.

Въвежда се предимство за кандидати от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

По време на изпълнение на бизнес плана младите фермери ще могат да извършват изменения на заложените инвестиции, дейности и цели, но само след подаване на мотивирано и обосновано заявление за промяната до ДФ „Земеделие“ – РА и сключване на анекс към подписания договор за предоставяне на финансова помощ. За извършването на малки промени, като промяна на култури в растениевъдството или промяна в порода или вид в животновъдството, без това да води до промяна от един в друг сектор и обратното, или промяна в ИЕ, е необходимо само писмено уведомление до ДФ „Земеделие“ – РА. Остава задължението за водене на счетоводство.

Източник: МЗХ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни