Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 121

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 276 млн. лв. към мярка 121. Приемът по мярката е от 16 юли до 19 август.

Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно насочвани към кандидати с проектни предложения, включващи инвестиции насочени към:

• инвестиции на ниво стопанство за подобряване на енергийната ефективност, за производство на енергия от биомаса, за намаляване на използването на водните ресурси в стопанствата, за осигуряване на опазването на биоразнообразието на определена област);
• проекти, реализирани на територията на области с ниско ниво на подпомагане до момента: Перник, Видин, Кърджали, Габрово, Смолян;
• проекти, представени от признати организации на земеделски производители  /изрично посочени в Наредба №8/03.04.2008 год./;
• проекти представени от тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за тютюна и тютюневите изделия, насочени към инвестиции, които не са свързани с производство и преработка на тютюн;
• проекти, изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“.

Също така, приоритет ще бъде предоставен на кандидати с проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци“; проекти на кандидати биологични производители със сертифицирано биологично производство; проекти, подадени от кандидати по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР със сертифицирано биологично производство или в период на преход; проекти на кандидати, изпълняващи проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР. Съществуващите до момента приоритети, насочени към инвестиции за постигане стандартите на Общността, се запазват.

Управляващият орган на ПРСР предвижда постигането на тези приоритети да стане посредством промяна на съществуващите към момента критерии за оценка, по които се оценяват подадените заявления за подпомагане, включително и чрез определяне на целеви периоди на прием по мярката, каквито бяха реализирани в края на 2011 г. и първата половина на 2012 г.

За постигане на заложените приоритети УО на ПРСР е подготвил и съответните изменения в Наредба № 8/03.04.2008 г. Предстоящите периоди на прием по мярката ще се обявяват със заповед на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, като в същите ще бъде изрично посочено кои кандидати и за какви инвестиции имат възможност да подават заявления в съответния период на прием.

Източник: МЗХ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни