20

юли

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 15 септември 2010 г.

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“

 

• приети заявления – 5433 бр.
• сключени договори – 4085 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 630 236 лв.
• субсидия по сключени договори – 199 739 139 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2639 бр.
• сключени договори – 1920 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 716 640 434 лв.
• субсидия по сключени договори – 484 021 037 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 39 бр.
• отхвърлени заявления –няма информация

• заявена субсидия по подадените заявления – 181 492 134 лв.
• субсидия по сключени договори – 48 696 212 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 57 бр.
• одобрени заявления – 5 бр.
• отхвърлени заявления – няма информация
• заявена субсидия по подадените заявления – 20 481 295 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 138 бр.
• отхвърлени заявления – няма информация
• заявена субсидия по подадените заявления – 259 868 762 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

* Информацията обхваща само подадените заявление до 2009 г. включително. Информацията по стартиралия прием през 2010 г.  не е включена, поради неокончателното въвеждане на всички  подадените заявления.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.