Изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност“

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност“

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по следните процедури:

1. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,  без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

2. Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстванеBG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

3. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

4. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

5. Процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“

6. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“

7. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни