Какъв ще бъде процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. по ПРСР?

 75% или 50% ще бъде интензитетът на помощта за проекти за неземеделски дейности в селските райони

В засега последния вариант на индикативната годишна работна програма по ПРСР, който предвижда приемът по мярка 6.4. да се състои в периода април – юни 2018, е посочено, че безвъзмездното финансиране  по мярката е 50%.

Предложението да се намали процентът на безвъзмездната помощ е направено от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) на осмото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони в края на 2017 година. Аргументите, с които е внесено това предложение са, цитирам: „Във връзка с размера на субсидията, БАКЕП предлага максималната субсидия по подмярка 6.4 да бъде 50%, а не 75%. По този начин ще се отсеят всички проекти, които не са устойчиви, а се правят само заради големия размер субсидия. В допълнение, управлението и реализацията на тези проекти ще стане много по-лесно, тъй като ще се избират доставчици по проектите само на база три оферти и/или референтни цени. Това ще ускори и изпълнението на тези проекти. Другия ефект, че ще има бюджет за повече проекти в този случай е очевиден.“

От „Евро програми“ ЕООД не сме съгласни с посочените аргументи, защото:

1. Ако размерът на безвъзмездното финансиране, беше лакмус за устойчивост на проектите, то по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), както и по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) също трябваше да се въведе ограничение на процента на безвъзмездната помощ. Факт е обаче, че микрофирмите, кандидатстващи по ОПИК ползват между 70% и 90% безвъзмездно финансиране, а по проектите по ОП РЧР безвъзмездното финансиране покрива на 100% разходите по проекта. Не сме попадали на становище на БАКЕП, в което апелират за намаляване на процента на безвъзмездното финансиране по споменатите оперативни програми.
2. ДА, в случай, че безвъзмездното финансиране надхвърля 50%, то ще бъде необходимо изборът на доставчици по проекта да се прави след публикуване онлайн в портала ИСУН (https://eumis2020.government.bg/) на публична покана за набиране на оферти. В този случай оферта може да подаде всеки доставчик, който счита, че отговаря на изискванията, посочени от възложителя в публичната покана. Ако процентът на безвъзмездното финансиране е 50%, то доставчик ще се избира, както досега, на база 3 оферти. От „Евро програми“ ЕООД не считаме, че изборът на доставчик чрез публична покана, би затруднило изпълнението на проекта. По този начин се избират доставчиците по ВСИЧКИ други програми. Провеждането на процедура за избор на доставчик чрез публична покана отнема между 3 и 4 месеца, което – при срок на изпълнение на проекта по мярка 6.4. между 2 и 3 години, е забавяне, което в никакъв случай не би възпрепятствало приключването му в указания срок.
3. Твърдението, че намаляването на процента на безвъзмездната помощ ще допринесе за финансиране на по-голям брой проекти, е дискусионно. Този аргумент щеше да е неоспорим в случай, че беше намалена абсолютната стойност на безвъзмездната помощ, но тя остава 200 хил. евро.

И последно, но ПЪРВО по важност:

4. Необходимо е да има прогнозируемост и по-дълъг хоризонт относно условията за кандидатстване по програмите – нещо, за което от БАКЕП, в други случаи, апелират. Не може само броени месеци преди отварянето на приема по мярка 6.4, когато стотици кандидати по тази програма са вложили няколко хиляди лева в подготовка на документи за кандидатстване в това число в инвестиционни проекти, предпроектни проучвания, направили са разходи за покупка или наем на имоти, да разберат, че безвъзмездната помощ, на която могат да разчитат, е намалена с една трета. В абсолютни стойности, това означава кандидатите да получат 10, 20, 50, а за голяма част от проектите 100 хиляди лева по-малко от очакваното. Това ще изправи всички кандидати пред огромни проблеми, свързани с договаряне, изплащане и обезпечаване на кредитите, които са планирали да вземат за целите на изпълнението на проектите си. Трябва да го кажем – много от тях просто няма да се справят и няма да съумеят да изпълнят проектите си.

Какво мислят кандидатите по мярка 6.4. относно намаляването на помощта?

За да разберем, в края на миналата година публикувахме анкета на сайта ни с въпрос „Подкрепяте ли намаляването на процента на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4 от 75% на 50%?“ За три месеца (от 15 ноември 2017 до 15 февруари 2018), анкетата е попълнена от 648 човека. Имайки предвид, че по-големият процент безвъзмездна помощ е свързан с необходимостта от провеждане на процедура за избор на доставчици с публична покана, а при 50% безвъзмездно финансиране те ще се избират на база три оферти, 601 от анкетираните (93%) са посочили, че НЕ ПОДКРЕПЯТ намаляването на процента на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. Едва 7% (47 човека) подкрепят това предложение. Анкетата и резултатите от нея може да видите тук.

Съдейки от броя на хората, попълнили анкетата, който е равен на половината от очаквания брой кандидати по мярка 6.4, то ние можем да приемем резултатите от нея за представителни.

Трябва да признаем, че когато публикувахме анкетата, все още считахме, че намаляването на %-та на безвъзмездната помощ няма да бъде подкрепено, тъкмо защото то не е в интерес на кандидатите, а в Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони има представители, които трябва да защитят техните интереси. Голямо беше учудването ни, че това предложение е внесено именно от консултантите, членуващи в БАКЕП. Засега това предложение е отразено единствено в индикативната годишна работна програма. Предстои да се разпишат Условията за кандидатстване по мярка 6.4. и все още има шанс то да бъде променено.

Ето защо, подготвихме ПЕТИЦИЯ до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. Всеки, който има отношение по казуса – потенциален кандидат, консултант или независим ескперт, може да се запознае с текста и да подпише петицията от ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни