Кампания за директни плащания 2010 г.

От 1 март стартира Кампанията за директни плащания 2010 г. Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по следните схеми:
 

Схеми за подпомагане на площ
1. Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ – основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ).
2. Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя
3. Схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ).
4. Схема за национални доплащания на тютюн (НДТ)
5. Агроекологични плащания (АЕП)
6. Мерки за плащания за природни ограничения на фермери в планински райони / НР1/ и плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските / НР2/

Схеми за подпомагане на животните
7. Схема за национално доплащане за говеда, необвързана с производството (НДЖ1)
8. Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството (НДК)
9. Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството
10. Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с производството (НДКМ 1)
11. Схема за поддържане на производството на краве мляко необлагодетелстваните райони, обвързана с производството (НДКМ 2)
12. Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвими зони, обвързана с производството (НДКМ 3)

Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по представените схеми трябва да подадат заявленията си в срок:
    
От 1 март до 15 май – без санкция
От 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден

Подробна информация за начина на подаване на заявленията за подпомагане за Кампанията за директни плащания 2010 може да намерите в прикачения файл оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни