Кандидатстването по ОП Конкурентоспособност ще започне по график

За целия срок на действие на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се очаква да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия

Това стана ясно от пресконференцията на Божидар Лукарски за представяне на оперативната програма, след като в началото на тази седмица се разбра, че тя официално е одобрена от ЕК.

Вече са разработени и са одобрени критериите и методологията за подбор на проекти по първата схема, която ще бъде отворена за кандидатстване в рамките на ОПИК – схема „Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия“. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях, които, до края на март, ще са готови и ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Схема „Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия“ е с бюджет 150 млн. евро и ще има общо три приема през годината. Схемата ще финансира инвестиции в нови машини, съоръжения и технологии, покупка на компютърно оборудване, софтуерни приложения за управление на производствения процес и др.

Безвъзмездното финансиране по тази схема е между 35-70% в зависимост от категорията на компанията и мястото на изпълнението на проекта. Фирмите в Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни предприятия и до 45% за микро- и малки предприятия. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони, сред които не е Югозападният. За останалите пет района на планиране условията остават същите, както при програма „Конкурентоспособност 2007 – 2013“: до 60% безвъзмездна помощ за средни предприятия, и до 70% – за микро- и малки предприятия. Минималният размер на помощта за един проект започва от 100 хил. лева, а максималният стига до 1 млн. лева.

„Подкрепа за иновации в предприятията“ е втората схема, по която е предвидено да се набират проекти през тази година. Тя ще бъде отворена за кандидатстване през септември с бюджет от 40 млн. евро и по нея ще могат да кандидатстват и големи предприятия. Безвъзмездната подкрепа ще е между 35-85% в зависимост от категорията на предприятията и вида на финансираната дейност като минималният размер на помощта за един проект е 100 хил. лв., а максималният – 500 хил. лв..

През декември се очаква да бъде обявен прием на проектни предложения и по схемата „Енергийна ефективност в малките и средните предприятия“, която е с бюджет 50 млн. евро. Безвъзмездното финансиране е между 35% и 70%, като минималният грант за един проект е 50 хил. лева, а максималният – 1.5 млн. лева.

Схемата ще финансира покупка на дълготрайни материални и нематериални активи, извършване на строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийната ефективност на предприятията. На подкрепа могат да разчитат и проекти, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление на компанията. Ще се финансират и консултантски услуги за извършване на енергиен одит. Схемата, която ще стартира през тази година, ще бъде предназначена само за малки и средни предприятия, но догодина се предвижда такава и за големите компании.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни