Критерии и точки за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2

Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони проведе заседание, на което беше обсъден проект на критерии за оценка по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020.

Министерство на земеделието предлага минималният брой точки по критериите за оценка да бъде в размер на 10 точки.

Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро.

Проектите ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци.

Предимство при кандидатстване ще имат проекти с инвестиции, които ще доведат до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за земеделското стопанство и/или предприятието (5 т.), както и проекти с над 30 % от общите разходи свързани с иновации (5 т.).

Допълнителни 5 точки ще получат и проекти, които предвиждат инвестиции за постигане на стандартите на ЕС свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и такива водещи до намаляване на емисиите.

Проекти, които планират над 75 % от обема на преработваните суровини и продукция да са биологично сертифицирани, ще получат допълнителни 8 точки, а тези с планирани 100 % – 10 точки.

Когато предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени суровини (земеделски продукти), то тогава проектът ще получи допълнителни 20 т.

Един от ефектите, който ще бъде търсен от реализацията на проектите, е увеличаване на заетостта на територията на селските райони, като точкуването ще зависи от броя на новонаетите по проекта лица.

По мярка 4.2 допълнителни точки ще получат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната, като за отделните области точките са както следва: област Плевен – 1 т., област Ловеч – 2 т., области Видин, Враца и Монтана – 5 т.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни