Меморандум във връзка с „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“

С Решение № 107/24.02.2011 г. на Министерски съвет е одобрен проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие.

Меморандумът е подписан на 02/03/2011 г., с което е влязъл в сила.

По този начин ще се ускори изпълнението на област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници“ по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

С пълния текст на Меморандума за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие може да се запознаете тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни