20

юли

2012

Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност

Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което:

1. Комитетът за набюдение на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на оперативната програма и съгласно качеството на постъпилите проектни предложения преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.

Останалите решения, които Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел на същата дата са:

2. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на дейностите.

3. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, на индивидуален принцип и при обоснована необходимост, да бъде предоставена възможност за удължаване до 6 месеца на срока за изпълнение на дейностите.

4. КН на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган да взима последващи целесъобразни решения на колективен и индивидуален принцип за удължаване сроковете на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на оперативната програма при спазване на правилото N+3/N+2 съгласно изискванията на чл. 93 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и тези действия следва да се третират като допустимо изменение на вече одобрени критерии от страна на Комитета за наблюдение по действащи процедури за безвъзмездна финансова помощ.

5. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява предложението за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” със стойността на безвъзмездната помощ необходима за финансиране на проектните предложения, преминали успешно всички етапи на оценката, за които не достига финансиране.