Мярка 123 стартира през октомври

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, която трябваше да стартира през месец май ще бъде отворена за кандидатстване на 1 октомври.


Това бе обявено на информационните дни във връзка с програма „Развитие на селските райони, които се провеждат в областните градове на страната.

Мярка „Добавяне на стойност към земеделски продукти“ ще финансира предприятията преработващи земеделски продукти, включително предприятия, произвеждащи биогорива. Финансират се разходи за покупка на: нови машини и оборудване, вкл. софтуер; транспортни средства; оборудване за лаборатории; консултантски услуги.  До 10% от допустимите разходи по всеки проект могат да са за покупка на земя, необходима за изграждане сгради за производствени нужди. Разходите за покупка на сгради са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Тези разходи също трябва да са не повече от 10% от всички допустими разходи по проекта.

Допълнително улеснение за кандидатстващите предприятия е, че разходите за земя и сгради може да са извършени до 1 година преди кандидатстването. Същото важи и за разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги за подготовка на технически и работни проекти, пред-проектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензии.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни