28

март

2015

На 14 април стартира приемът по мярка 4.1 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието, 14.04.2014 г. е определена за начална дата на приема по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще приключи, както следва:

  • на 18.05.2015 г. за проекти за инвестиции само за закупуване на земеделска техника;
  • на 08.06.2015 г. за проекти за комбинирани инвестиции.

В този прием не са допустими за подпомагане разходи за инвестиции свързани с напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1

Етикети