Нови актуални данни за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Данните бяха изнесени от МЗХ на 10 април:

По мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" са приети 3 312 заявления . Одобрената субсидията е в размер на 161 930 304 лева. Извършени са плащания по 559 проекта на стойност 13 665 314 лева.

По мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са приети 1 692 проекта със стойност на одобрената субсидия 473 288 014 лв. Плащане е осъществено на 93 проекта за общо 25 989 799,4 лв.
По мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" са приети 373 проекта на одобрена стойност 5 471 434 лв.            
По мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" са приети 33 проекта на одобрена стойност 2 540 472 лв.
По мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" са приети 30 проекта на стойност 2 703 370 лв.
По мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" са приети 199 проекта на одобрена стойност 65 081 160 лв.    
По мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" са приети 243 проекта стойност 865 701 318 лв.
По мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" са подадени 142 проекта на стойност 200 288 702 лв.    
До момента по ОС 4 "Лидер" са одобрени 71 проекти, като най-голям интерес проявяват общините и неправителствените организации.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни