Нови правила за избор на доставчици по проекти по оперативните програми

Приет е нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълняват проекти, съфинансирани със средства от ЕС.

Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 55/2007г.)

Промяната в нормативната уредба  оптимизира и намалява административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и  бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители, а именно  провеждане на една процедура за набиране на оферти – чрез публична покана.

Изборът с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:

1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;

2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.

Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г.. Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на  ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г., обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС № 55/2007г.

Препис от ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет № 69, което урежда новия ред за избор на изпълнители, може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни