Няма да има приеми по мярка 121 и мярка 311 до края на 2012

Публикуваме текста, качен на страницата на Програмата за развитие на селските райони, относно решението на Управляващия орган на програмата, предвидените в края на 2012 г. приеми по мярка 121 и мярка 311, да бъдат отложени за следващата 2013 г.

„УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Във връзка с публикувания „Индикативен график“ за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. на официалната интернет страница на ПРСР 2007 – 2013 г., Ви информираме, че обявяването на планираните периоди на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ се отлагат за календарната 2013 г.
Отлагането на планираните периоди на прием е свързано с предложеното пред ЕК девето изменение на ПРСР 2007 – 2013 г., с което се предлага прехвърляне на средства между различните мерки и оси на Програмата.
След извършването на допълнителен анализ от страна на УО на ПРСР и ДФ „Земеделие“ – РА, свързан с интереса към подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и на база получените резултати, същите ще бъдат включени в „Индикативен график“ за прием на заявления за подпомагане през календарната 2013 г. „

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни