Обсъжда се график за прием по ОП Конкурентоспособност за 2015 г.

Министерството на икономиката и енергетиката представи за обществено обсъждане проект на график за провеждане на приемите по отделните схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015 г..

Документа предвижда през 2015 г. да се отворят приеми по три различни схеми, както следва:

1) Схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“. Схемата ще финансира инвестиции, водещо до повишаване на капацитета и ефективността на производството:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа със специализирани компютърни приложения.
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Безвъзмездно финансиране – 35%-70%, минимален и максимален размер – 100 хил. лева, 1 млн. лева.
Дата на обявяване на приема – Януари 2015 г., като през 2015 г. ще има още два приема

2) Схема „Енергийна ефективност в МСП“. Схемата ще финансира:
• Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията;
• Извършване на СМР,които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
• Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
• Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Безвъзмездно финансиране – 35%-70%, минимален и максимален размер – 50 хил. лева, 1,5 млн. лева.
Дата на обявяване на приема – Септември 2015 г.

3) Схема „Подкрепа за иновации в предприятията“. Схемата ще финансира:
Инвестициoнни разходи
• Разходи за придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
• Разходи за закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
• Разходи за придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които са обект на внедряване по процедурата;
• Разходи за придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;

Разходи за услуги
• Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или  процес;
• Разходи за консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси.

Безвъзмездно финансиране – 35%-85%, минимален и максимален размер – 100 хил. лева, 500 хил. лева.
Дата на обявяване на приема – Декември 2015 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни