Обявен е графикът за прием на проекти по ПРСР

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2011 г. е съобразен с възможностите за обработка и одобрение от Разплащателна агенция и цели максимално обхващане на всички мерки. Приемът ще бъде открит на 14 март и ще приключи до края на годината, като по различните мерки сроковете ще имат различна продължителност.

По мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” приемът на проекти ще започне на 14 март и ще продължи до края на годината.

Открит „прозорец” по гарантираните бюджети на 121 мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” е планиран в периода 14-и март – 3-и април 2011 г. и в периода от 4-и до 15-и юли т.г.

По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” графикът е насрочен в периода 3-и октомври – 4-и ноември 2011 г.

По мярка 114 „Използване на консултантски услуги и фермери и собственици на гори” – от 30-и юни до 30-и септември.

По мярка 142 „Създаване на организации на производителите” приемът ще бъде от 14-и март до края на годината. За да се насърчи сдружаването на производителите, министерството и фондът ще осъществят активна информационна кампания, която да разясни предимствата на субсидирането по тази мярка.

По 123 мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” проекти ще се приемат между 1-и август и 2-и септември.

За 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” приемът ще се извърши на два етапа – от 4-и април до 29-и юли и от 31-и октомври до края на годината. „Важно е да се отбележи, че от месец май проектите по тази мярка ще започнат да се разглеждат от областните дирекции на фонда по места, с което ще реализираме очакваната децентрализация при обработката на документите”, поясни изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов.

По горските мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” отворените „прозорци” ще бъдат в периода 4-и април – 29-и май и 5-и септември – 4-и ноември.

От 31 октомври до 9-и декември е планираният прием за проекти по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” приемът ще бъде от 3-и до 28-и октомври. Графикът е индикативен и подлежи на промени, обясни зам. министър Боянова.

Откриването на приема по общинските мерки ще зависи от решението на Европейската комисия, пред която българската страна е предложила прехвърляне на средства, наложено заради изчерпване на ресурса по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. През юни ще се реализира единствено приемът на проекти по тази мярка, в частта за социални проекти, свързани със закриване на социалните домове за деца без родители и изграждането на специални центрове, които да поемат грижите за тези деца. Ресурсът за тези проекти възлиза на 6 млн. лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни