Одобрена е Оперативната програма Рибарство и аквакултури /ОПРА/

Решението на ЕК бе подписано на 12 декември 2007 г. в Брюксел

По ОПРА България ще получи подкрепа от Европейския фонд за рибарство в размер на 80 009 708 млн. евро. Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 с националното съфинансиране възлиза на 106 679 611 млн. евро.

Основната цел на програмата е да осигури устойчиво развитие на сектор "Рибарство и аквакултури" в съответствие с Общата рибарска политика (ОРП) на ЕС. В програмата са заложени конкретни мерки за подпомагане на дейности в сектора по следните приоритетни оси:

– Мерки за приспособяване на риболовния флот към изискванията на ОРП;
– Аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на рибни продукти и продукти от аквакултури;
– Мерки за подпомагане на дейности от обще интерес, съответстващи на целите на ОРП на ЕС;
– Мерки за подпомагане тазвитието на рибарските райони чрез създаване на рибарски групи;
– Техническа помощ за подпомагане изпълнението на ОПРА.
През м. януари 2008 г. ще се проведе първото заседание на Мониторинговия комитет, на който да се вземат решенията, свързани с прилагането на програмата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни