Одобрени са първите проекти за инвестиции във ВЕИ и селски туризъм по ПРСР

Първите 36 договора по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР бяха подписани и връчени днес (1 юни) от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева.

27 от подписаните проекти са насочени към развитие на селски туризъм. Одобрената субсидия за тях е около 8 млн. лв. 7 от проектите са свързани изцяло с инвестиции в изграждането на фотоволтаични инсталации до 1 MW, към каквито инвестиции по Мярка 312 има голям интерес. Размерът на исканата субсидия за тези проекти е 2 483 111.20 лв. За останалите два проекта – за изграждането на нови цехове за дървен материал и метални изделия, са договорени 477.4 хиляди лева от ПРСР.

Общо по двете мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” са подадени 844 проекта за над 204 млн. евро. От тях 224 от проектите с размер на исканата субсидия над 84.1 млн. лв. са насочени към изграждането на ВЕИ и в частност на фотоволтаици.

През оставащия един месец ръководството на Държавен фонд „Земеделие” има амбицията да приключи с обработката и на всички останали проекти по двете мерки 311 и 312. Това са две от мерките, при които бяха заварени редица неуредици в нормативната уредба и прилаганите процедури за обработка на подадените от кандидатите по ПРСР инвестиционни предложения. За да стартира обработката на тези проекти екипът на ДФ „Земеделие” трябваше да изисква потвърждения на оферти с изтекъл срок на валидност, да изработва методика за оценка на строително-монтажните дейности и да създаде регистър с база данни, съдържаща средни цени за изграждането на туристически обекти, фотоволтаични инсталации и др. Към днешна дата всички тези въпроси вече са решени и в момента обработката на проектите по тези две мерки върви с максимално ускорени темпове.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни