30

октомври

2015

Официално наредбата по мярка 4.2

Днес 30.10.2015 г., в Държавен вестник бе обнародвана Наредбата, която регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2. по ПРСР.

НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате- риални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.