Още 40 млн. лева ще бъдат отпуснати на микро и малките фирми за справяне с COVID

Бюджетът на схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъде увеличен с 40 млн. лева, с което средствата, които ще бъдат разпределени между кандидатите стават 213 млн. лева. Кандидатстването по схемата продължава до 15 юни.

Към началото на деня на 21.05.2020 г. броят на подадените проекти е близо 23 300, а предполагаемата обща сума, за която кандидатстват – 186 млн. лв. (средно 8 хил. лв. на кандидат). Това значи, че поне още 27 млн. лв. ще се разпределят между тези, които ще подадат заявления през този и следващите дни или това са най-малко още 3 400 фирми.

Кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност
– да имат оборот за 2019 г. поне 30 000 лв.
– оборотът им за месец април 2020 г., трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния месечен оборот на фирмата през 2019 г.
– да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО
– да нямат задължения към общината и държавата, повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева.
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Допустими за кандидатстване са фирми с всякакъв предмет на дейност с изключение на земеделски производителипреработватели на земеделски и горски продукти.

От средствата могат да се възползват и микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 3 000 лева, а максималният 10 000 лева, като финансирането не може да надхвърля 10% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат.

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни