От 1 ноември спира приемът на проекти по мярката за модернизиране на земеделски стопанства

Решение да бъде преустановен приемът на проекти извън гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” е взел Управителният съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

Преустановяването на приема на документи се налага поради постъпване в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция на заявления за подпомагане, надвишаващи финансовия ресурс (извън гарантираните бюджети). Спирането на приема касае само проекти по направления на финансиране, които не са от гарантираните бюджети, предвидени по мярката.

Тези направления са за закупуването на земеделска техника, закупуване на оборудване за напояване, създаване на трайни насаждения, изграждане и модернизиране на оранжерии, силози, складове за съхранение на растителната продукция.

По мярка 121 са определени следните гарантирани бюджети, по които приема на проекти продължава:
• за инвестиции за ликвидиране на замърсяване с нитрати най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до 31.12.2010 г., т.е. най-малко 70 484 718 евро;
• за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС – най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, т.е. най-малко 70 484 718 евро;
• за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС – най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, т.е. най-малко 70 484 718 евро;
• за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни – най-малко 5 % от общия бюджет по мярката т.е. най-малко 23 494 906 евро.

Заради превишението на предвидените бюджети е решено да бъдат направени консултации с Европейската комисия относно прехвърляне на средства от мерки, към които няма интерес, към мерки, които се радват на голям интерес каквито са мерките „Създаване на стопанства на млади фермери” и „Модернизиране на земеделски стопанства”. Преди да се мисли за пренасочване на средства обаче, ще се предприемат действия за популяризация на останалите отворени мерки, по които няма особен интерес. Ако и след това няма засилено подаване на заявления по тях, може да се предприемат действия в посока осигуряване на допълнителни пари за мерките „Създаване на стопанства на млади фермери” и „Модернизиране на земеделски стопанства”.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни