Отварят мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, ОПРСР

На 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”. Преработвателните и търговските предприятия могат да се възползват от съфинансиране за някои от инвестициите си в следните сектори:

Сектор 01 – Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи
Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури
Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

 
Помощта се отпуска приоритетно на микро-, малки и средни предприятия.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. За подпомагане по сектор 04 се допускат само юридически лица, регистрирани съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата. За съществуващи обекти по сектори 01, 02  и 04 кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Подробности и информация по отношение условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” могат да бъдат намерени в Наредба № 8 от 30 март 2009 г. .

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни