Първите мерки по програма „Развитие на селските райони” стартират през април

Проекти ще се приемат целогодишно, така, че бенефициентите ще имат достатъчно време да подготвят документите за кандидатстване. Консултантските услуги по подготовка на проектните документи и управлението на проекта след неговото одобрение, се признават за разход и се финансират както останалите допустими разходи по мерките.

Приемът на проекти по отделните мерки ще стартира както следва:

В периода  14-20 Април
1. Мярка  „Млад фермер“
2. Мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”

В периода  28 Април – 4 Май
3. Мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
4. Мярка „Подобряване на икономическата стойност на горите”
5. Мярка „Възстановяване на горския потенциал”

В периода  12-18 Май
6. Мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
7. Мярка „Създаване на организации на производители”

В периода  9-15 Юни
8. Мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства”

През Юли
9. Мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”
10. Мярка „Подкрепа за създаване на микропредприятия”
11. Мярка „Насърчаване на туристическите дейности”
12. Мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селата”
13. Мярка „Обновяване и развитие на селата”

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни