Често Задавани Въпроси

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР?

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено споразумение.

Стандартен производствен обем (СПО)

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена "стандартен производствен обем". Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени

Кои населени места влизат в списъка на селските райони 2023-2027?

В селските райони по подхода ВОМР и интервенция II.Г.3 "Инвестиции занеселскостопански дейности в селските райони " влизат общини, в които няма населено място с население над 30 000 души. Списъкът по-долу ползва официални данни на НСИ към 31.12.2020 г. и е приложим за прилагане на подхода ВОМР и за интервенцията за "Инвестиции за неселскостопански дейности

ПОЛЕЗНО

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни