Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР?

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено споразумение.

Изисквания към кандидатите и параметри на кредитирането:
– Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за отпускане на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., по мерките 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312;
– ДФ “Земеделие” рефинансира проекти с ясен размер на инвестиционните разходи, съгласно изброените по-горе мерки от ПРСР;
– Рефинансирането e в размер до 100 % от одобрените за финансиране инвестиционни разходи, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лв. Съществува възможност банката да кредитира със собствени средства разликата до стойността на проекта, когато тя надвишава максималния допустим размер за рефинансиране от ДФ “Земеделие“;
– Лихвата по отпуснатите кредити е в размер на 7% годишно;
– Срокът за погасяване на кредитите е до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период;
– Получените средства от субсидията по мерките от ПРСР се използват за погасяване на предоставения кредит;
– Банката няма да прилага санкции при частично или цялостно предсрочно погасяване на кредита, когато то става със средства от изплатената субсидия.

Процедура за кандидатстване за кредит:
– Кандидатстването за кредит се осъществява в избраната от кандидата търговска банка, която има сключен договор за рефинансиране с ДФ „Земеделие”;
– След одобряване искането за кредит от страна на банката, тя отправя писмено искане до ДФ „Земеделие” за потвърждаване рефинансирането;
– В срок до 10 работни дни ДФ „Земеделие” изпраща писмен отговор до банката;
– В срок от 30 дни след получаване отговора Банката сключва договор с кредитополучателя и изпраща на Фонда искане за рефинансиране;
– ДФ „Земеделие” предоставя исканите средства в срок от 5 работни дни.

СПИСЪК НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР:

1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
3. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
5. ЧПБ ТЕКСИМ
6. ПРОКРЕДИТ БАНК
7. ТОКУДА БАНК
8. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
9. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10. БАНКА ДСК
11. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
12. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
13. СИБАНК
14. МКБ ЮНИОНБАНК
15. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
16. ИНВЕСТБАНК
17. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
18. ОБЩИНСКА БАНКА
19. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20. ТИ БИ АЙ БАНК

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни