75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите

Този път в рубриката „Мнението на консултанта“, търсим Вашето мнение по въпроса:

Подкрепяте ли предложението за намаляване на процента на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР от 75% на 50%?

Предложението бе направено на последния комитет за наблюдение изпълнението на ПРСР, на който се обсъдиха мерките, които предстои на бъдат отворени за прием. Аргументите за него – ако безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. остане 75%, то ще бъде необходимо изборът на доставчици по проекта да се прави след публикуване онлайн в портала ИСУН (https://eumis2020.government.bg/) на публично съобщение за набиране на оферти. В този случай оферта може да подаде всеки доставчик, който счита, че отговаря на изискванията, посочени от възложителя в публичното съобщение. В случай, че процентът на безвъзмездното финансиране е 50%, то доставчик ще се избира, както досега, на база 3 оферти.

От „Евро програми“ ЕООД не считаме, че изборът на доставчик чрез публично съобщение, би затруднило изпълнението на проекта. По този начин се избират доставчиците по всички други програми. Ето защо, смятаме, че не си заслужава, заради това, бенефициентите да се откажат от 25% безвъзмездна помощ.

Какво мислите Вие?

[poll id=“2″]

Анкетатат беше отворена за попълване до 18 февруари 2018. Ако смятате, че процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. трябва да остане 75%, може да подпишете „Петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР от 75% на 50%“

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни