Мнението на Консултанта

Как ще се оценяват проектите по мярка 312

Проектите по мярка 312 ще се финансират по реда на подаването им в ДФЗ. Критериите според които ще се финансират проектите по мярка 312 са две групи: • критериите за допустимост и • критериите за оценка.

Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа

Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури. Ето и конкретните стъпки:

Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР

Всеки решил да кандидатства по мярка 121, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се осъществява в Областните дирекции „Земеделие” или Общинските служби по земеделие и гори.

Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР

Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, каква инвестиция желае да извърши и начините, по които да развива стопанството/предприятието си.

Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми

В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР, а други по ОП "Конкурентоспособност".

Разширен е кръгът на фирмите, които могат да участват по схемата за технологична модернизация

За разлика от досега стартиралите програми към Министерството на икономикта, които финансират покупката на машини и оборудване, втората фаза на схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" не е насочена само към фирмите от преработващата промишленост, а има доста по-голям обхват.

Информационни материали по Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Към настоящия момент три схеми по ОП "Конкурентоспособност" са отворени за кандидатстване. Кои фирми могат и кой не могат да кандидатстват по тях, какви инвестиции се финансират и при какви условия? Всичко това, подкрепено с конкретни, практически примери, може да прочетете в публикуваните от Министерството на икономиката информационни брошури. Брошурите може да изтеглите от линковете

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) посочи най-често срещаните проблеми, грешки и трудности, с които са се сблъскали кандидатите по схеми "Технологична модернизация на предприятията" и "Покриване на международно признати стандарти", когато те бяха отворени за първи път в края на миналата година. Изводите на ИАНМСП, която пряко администрира двете схеми,

Преобразуване на ЕТ в ООД

Факт е, че през последните години, много предприятия смениха правния си статут от еднолични търговци в дружества с ограничена отговорност. В случай, че промяната е станала през последните три години, за фирмите, които ще кандидатстват по схемите за технологична модернизация, е важно дали периодът, през който са извършвали своята дейност като ЕТ, ще бъде взет

Промени и допълнения в условията за кандидатстване по мярка 121

От 23.12.2008 г. са в сила измененията в Наредба № 8 от 3.04.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

ПОЛЕЗНО

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни