Акцентите в проекто-наредбата по мярка 4.2.“Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2..

За тези, които са следили възможностите за финансиране на проекти за първична преработка на селскостопански продукти в предишния програмен период, можем да обобщим, че като цяло условията за кандидатстване, както и критериите за оценка, остават почти без промяна в сравнение с тези по мярка 123 по ПРСР 2007-2013.

Първият прием за този програмен период по мярка 4.2. ще започне през Ноември, при следните условия:

• Мярката подпомага реализацията на проекти, свързани с изграждане, оборудване и модернизация на предприятия, занимаващи се с първина преработка на земеделски продукти. Кандидати по мярка 4.2 могат да са: мандри, кланици, транжорни, винарски изби, мелници, фуражни цехове, предприятия за преработка на мед, предприятия за преработка на растителни масла и мазнини, консервни предприятия и други;

• Безвъзмездното финансиране, което бенефициентите по мярката ще получат, е в размер от 50% от инвестицията по проекта за микро, малки и средни предприятия и 40% за големи предприятия, но не повече от 1,5 млн. евро;

• По мярка 4.2. могат да кандидатстват както действащи, така и новосъздадени предприятия, развиващи дейност на територията на цялата страна;

• Кандидатите трябва да представят предварителни договори с регистрирани земеделски стопани с описани количества и цени на суровините като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие, съгласно производствената му програма за една година.

Приоритет по мярката се предоставя за:

• Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури; месо, мляко, яйца и други животински продукти;

• Проекти, които са свързани с инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);

• Проекти, в които над 30 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);

• Проекти, в които над 75% от обема на планираната за преработка и производство продукцията посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;

• Проекти, в които предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;

• Проекти които се изпълняват на територията на селска община;

• Проекти свързани със създаване на определен брой работни места;

• Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната, включващ областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни