Безплатни обучения по схема „АЗ мога“ за служители и самонаети

„АЗ мога“ е схема в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица. Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери.

Обученията ще се извършат от обучителна организация по избор, от посочените на електронната страница на Агенцията по заетостта списъци с доставчици на обучителни услуги.

Обученията за придобиване на професионална квалификация следва да са по професия, която е част от списъка на професиите за професионално образование и обучение, който можe да бъде видян на адрес:www.navet.government.bg. Не могат да бъдат избирани обучения за придобиване на професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство). В частта за ключови компетентности може да се избере курс по една от следните компетентности: чуждоезиково обучение, обучение по компютърна грамотност, обучения свързани с ефективната комуникация, работата в екип, управлението на времето и проектите, лидерството и управлението на конфликти.

Групите за обучение се сформират въз основа на събраните участници с ваучери. След това, обучителният център и работодателят определят удобни дати в извън работно време.

Процедура по кандидатстване за отпускане на ваучер за обучение:
1. Всеки служител попълва Заявление за кандидатстване, което може да се получи от всяка Дирекция „Бюро по труда“ или да бъде изтеглено и от страницата на Агенцията по заетостта. Към Заявлението се прилага: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, удостоверение/свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова). В случай, че настоящият адрес на служителя е различен от постоянния му адрес, при подаване на Заявлението за кандидатстване, трябва да представи и адресната си регистрация.
2. Комплектът документи се подава в Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на служителя. Служителите могат да упълномощят едно лице от фирмата, което да подаде документите им в Дирекция „Бюро по труда“.
3. Разглеждането на подадените заявления се извършва периодично. След разглеждане на Заявлението, кандидатът ще получи уведомително писмо, за това дали е одобрен и след това ваучер за избраното от него обучение.
4. След получаване на ваучера, кандидатът трябва да го представи на избрания от него обучителен център в 20 дневен срок.

Себестойността на ваучерите се изплащат от Агенцията по заетостта, директно на обучителните организации.

Във връзка с допълнителни въпроси и разяснения, може да се обръщате към Агенцията по заетостта и Дирекциите „Бюро по труда“. 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни