Директни плащания – указания за кампания 2016

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016г.? От МЗХ дават следните указания:

Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.

Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице.

След 15 май 2016г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови заявления, но следва да се има предвид, че се налагат санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване на ново заявление, а когато се извършват корекции във вече подадено заявление се търпи същата санкция за всеки ден след 31 май.

За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване за площите, които заявява.

Важно е да се знае, че за разлика от предходната година кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирал правно основание за ползването им в срок до 15 февруари 2016г.

За земеделски имоти, държавна и общинска собственост, за които със заповедта на кмета на общината, съответно на директора на областна дирекция „Земеделие” е започнала процедура за предоставяне за ползване за стопанската 2015-2016г. преди 15 февруари 2016г. по реда на закон, може да се извършва регистрация в сроковете за подаване на заявления за подпомагане. За стартирала процедурата се счита датата на заповедта на кмета на общината, съответно на директора на областна дирекция „Земеделие”.

Правно основание за подпомагане в горски имоти, държавна и общинска собственост, представляващи пасище, ливада или поляна са сключените договори за наем по реда на Закона за горите.

За имоти, попадащи в защитени територии, правно основание е разрешително за паша по чл.50, т.5 от Закона за защитените територии, което се издава въз основа на годишните планове, утвърдени със заповед на директорите на регионалните органи на Министерство на околната среда и водите. Процедурата се счита за стартирала със датата на заповедта на съответния регионален орган на Министерство на околната среда и водите.

Схемите за директни плащания за подпомагане, за които се изисква регистрирано правно основание за ползване на площите от регистриран земеделски стопанин са:

 • схема за единно плащане на площ (СЕПП);
 • схема за преразпределително плащане;
 • схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
 • схема за млади земеделски стопани;
 • схеми за обвързано с производството подпомагане;
 • схема за дребни земеделски стопани;
 • специално плащане за култура – памук.

Кандидати за подпомагане могат да бъдат собственици/съсобственици на поземлени имоти, арендатори, наематели, кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка, предоставени земи със заповед на министъра на земеделието и храните от Държавния поземлен фонд на научни, научно-производствени и учебни заведения, включително и на Министерство на транспорта, местата за лишаване от свобода, на семепроизводни и племенни стопанства, овощни разсадници, пепиниери и маточници, на горски разсадници и на ловни стопанства, на ведомства, свързани с отбраната и сигурността на страната, ползватели по споразумения или разпределения на масиви за ползване на земеделските земи.

Регистрацията като земеделски стопанин се извършва в областната дирекция „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица или еднолични търговци, или по седалище за юридическите лица, въз основа на анкетни карти и формуляри, попълнени от кандидата. Въз основа на вписването земеделският стопанин получава регистрационна карта и справка, в която е отразена декларираната от него дейност. Регистрацията е валидна за една година. Образци на документите могат да се открият на електронната страница на МЗХ

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Когато кандидатът се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той може да извърши регистрацията без определени срокове, целогодишно.

Земеделски стопанин, който вече е включен в регистъра е задължен всяка година, в периода 1 октомври – 28 февруари да актуализира своята регистрация в съответната областна дирекция „Земеделие”, като подава нови анкетни карти и формуляри. Областната дирекция извършва заверка на регистрационната карта за нов едногодишен срок – до 28 февруари, следващата година.

В случай, че регистриран земеделски стопанин не актуализира регистрационната си карта, той се отписва от регистъра на земеделските стопани за срок от една година и може да се включи отново в регистъра през следващата година, ако завери отново картата си.

Регистрация на правни основания за ползване на земеделските земи Условно правните основания могат да се разделят на собствени/съсобствени земи и наети/арендовани или предоставени с определен административен акт земи.

Документите за собственост могат да бъдат нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива правото на собственост върху земеделски земи или решения за уедрени имоти по план за уедряване по собственост (комасация) и съдебни решения, които заместват актове за собственост.

В случаите, в които имотите се владеят в съсобственост и за тях не са сключени договори за наем или аренда, поне един от съсобствениците трябва да подаде декларация в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите, в която да декларира, че ще ползва имота в реалните му граници. По този начин се индивидуализира ползването на конкретните имоти и лица. Декларациите са по утвърден образец, който може да се намери във всяка общинска служба по земеделие, а също така образците са публикувани на електронните страници на МЗХ и областните дирекции „Земеделие”, откъдето съответно да се разпечатат в общоприетите текстови формати. Освен на хартиен носител, декларациите могат да се изготвят и представят в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите и в електронен вариант, където се разпечатват на хартия и се подписват от деклараторите. Образец на декларацията е публикувана на електронната страница на МЗХ, http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Когато имотът е възстановен на наследници и се владее в съсобственост, ако наследникът, който подава декларация не е вписан в базата данни на общинската служба по земеделие, то е необходимо да представи и удостоверение за наследници.

Наемателите и арендатори на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите копие от документите за ползване на земеделските площи, които могат да бъдат договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски земи; договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване; заповеди за споразумение или разпределение на масивите за ползване на земеделските земи; разрешителни за паша в защитени територии; позволителни за паша в горски територии; актове на министъра на земеделието и храните за безвъзмездно предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организации и ведомства, необходими за тяхната дейност.

Общинската служба по земеделие е длъжна да регистрира правното основание за ползване на имотите, съобразно представените документи и срока им на действие.

Когато за един имот се представят два и повече невписани в службата по вписвания договори, регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договора за констатирано дублиране на договорите. Върху такъв имот не се регистрира право на ползване поради констатирания спор между повече договори. Ако страните постигнат съгласие и за имота се представи само един невписан договор за ползване, той се регистрира като правно основание за ползване.

За землища, за които са подадени заявления за изготвяне на споразумения за ползване и до момента все още не са издадени заповеди от директора на областната дирекция „Земеделие”, участниците могат да поискат издаване на заповед от министъра за изготвяне на разпределение на масивите за ползване, която не е обвързана с краен срок. За целите на подпомагането обаче, е необходимо заповедта да се издаде до 15 февруари 2016г.

Нужно е да се отбележи, че споразуменията или разпределенията на масивите за ползване се изготвят в предходната календарна година, като срокът за издаване на заповед от директора на областната дирекция „Земеделие” е 1 октомври, а срокът на действие на споразумението е за следващата стопанска година – от 1 октомври на текущата до 1 октомври на следващата година.

Когато обаче ползвател по споразумение или разпределение не е изплатил задълженията си за имоти, т.нар. „бели петна”, той губи правно основание за ползването им, респективно не може да се позовава на заповедта и да заявява площите за подпомагане. Погасяването на задължението се удостоверява от кандидата за подпомагане с копие от платежно нареждане.

По искане на всеки ползвател, независимо дали е собственик или страна по договор, заповед и др., общинската служба по земеделие издава справка за регистрираното му правно основание и/или графичен файл с географските граници на регистрираното ползване. Образец на заявлението е публикуван на електронната страница на МЗХ, http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

С цел избягване на недоразумения, застъпване или лишаване на земеделски стопанин от площи за подпомагане, от съществено значение е регистрацията на правните основания да се извърши в срок до 15 февруари 2016г., както и самите ползватели да проверят коректното отразяване на правните основания за ползване на земеделските земи.

Ползване на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи, т.нар. „бели петна” от споразумения за масиви за ползване.

Пасищни селскостопански животни, за които може да се кандидатства са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете, като един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица; говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица; една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Имотите от двата фонда, които ще се включват в разпределение се обявяват в общината – за общинската собственост и в областните дирекции „Земеделие” за държавната собственост, включително и на интернет страниците им, в срок до 1 март на календарната година, като разпределението на имотите е за следващата стопанска година. Целта е всеки кандидат да получи нужната му информация преди подаване на заявлението.

Разпределението е допълващо спрямо притежаваните от кандидата собствени и наети пасища, мери и ливади към момента на кандидатстване, като целта е да се постигне задоволяване на нужните пасищни площи за животните в следните норми:

– за имоти от 1 до 7 категория – до 10 дка за 1 животинска единица

– за имоти от 8 до 10 категория – до 20 дка за 1 животинска единица.

За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите.

В този смисъл местни (автохтонни) породи животни са:
Говеда
 • Българско сиво говедо
 • Родопско късорого говедо
Биволи
 • Български бивол
Овце
 • Бяла маришка овца
 • Вакла маришка овца
 • Реплянска овца
 • Местна карнобатска овца
 • Медночервена шуменска овца
 • Копривщенска (Средногорска) овца
 • Дъбенска овца
 • Средностаропланинска овца
 • Каракачанска овца
 • Странджанска овца
 • Сакарска овца
 • Котленска овца
 • Среднородопска овца
 • Свищовска овца
 • Софийска (Елинпелинска) овца
 • Тетевенска овца
 • Западностаропланинска овца
 • Брезнишка овца
 • Местна старозагорска овца
 • Черноглава плевенска овца
Кози
 • Местна дългокосместа (Калоферска) коза
Коне
 • Каракачански кон
 • Старопланински кон
 • Рилородопски кон

Тези животни задължително са под селекционен контрол.

Кандидатстването започва с подаване на заявление до кмета на общината в срок до 10 март на календарната година.

Разпределението на имотите започва от землището, в което се намира съответният животновъден обект, като при разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва с лицата, които притежават най-малко животински единици. Окончателното разпределение на имотите приключва в срок до 1 май.

При недостиг на пасища, мери и ливади, общинска собственост в землището, могат да се разпределят имоти, попадащи в съседни землища, независимо в коя община или област се намират, в срок до 1 юни. За извършеното разпределение се изготвя и обявява протокол, който може да се обжалва по отношение на площите в 14-дневен срок пред районния съд.

Когато обаче земите от общинския фонд не достигат, в разпределението се включват пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, което се извършва от областна дирекция „Земеделие” в срок до 1 юли. Отново се изготвя протокол, който се обявява и може да се обжалва пред районния съд.

След влизане в сила на протоколите, кметът или директорът на областната дирекция „Земеделие” сключват договори за наем или аренда с ползвателите, по цена, определена по пазарен механизъм, за срок, не по-кратък от 5 години.

Договорите задължително се регистрират в съответната общинска служба по земеделие, като тази информация се предоставя на Държавен фонд „Земеделие” за целите на подпомагането.

Останалите след разпределението пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд могат да се обявяват на търг за срок на ползване 1 година, в който могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, без оглед на достиганата норма за имоти.

В случай, че след този търг продължава да са налични свободни такива земи, те могат да се обявяват на втори търг, в който могат да участват и кандидати без животни, като срокът за ползване е 1 година.

Важно е да се отбележи, че при сключване на договори за ползване на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд, които попадат извън слоя „Площи, допустими за подпомагане”, не се дължи заплащане на наемната цена за първата стопанска година, с което се цели, ползвателят да насочи ресурсите си за привеждане на площите в добро състояние.

Получените по този ред имоти не могат да се преотдават за ползване на трети лица, но ползвателите им по договор могат да участват в споразумения за масиви за ползване.

Ползвателите, сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015г., са длъжни в срок до 1 февруари 2016г. да приведат договорите си в съответствие с изискванията на закона като имат регистрирани животновъдни обекти с  регистрирани пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно нормата за полагащата се площ на една животинска единица.

Всяка година до 1 февруари кметът или директорът на областната дирекция „Земеделие” извършват проверка на договорите за наем или аренда, сключени със собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, в резултат на разпределение по новия ред, определен в закона относно съответствието на предоставените площи и наличните животни. В случай, че животните са намалели с над 30%, спрямо предходната година, то се намаляват и предоставените вече площи чрез анекс на договора. Същото важи и за увеличаване броя на животните, в посока предоставяне на нужните допълнителни площи.

В тази връзка всички ползватели, които не притежават пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ или техния брой не отговаря на ползваните от тях площи, могат да набавят животни, чиито брой и вид да съответстват на собствените и наети от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица.

На 1 февруари 2016г. се прави проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд.

Ползвателите, които са одобрени по направлението биологично животновъдство по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и са сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015г., и на които всичките им отглеждани пасищни селскостопански животни и пасища са одобрени за подпомагане, са длъжни в срок до 1 февруари 2016г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 при спазване съотношението за минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на земята.

Спазването на изискванията за притежавани брой и вид животни се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ – животновъдни обекти, собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти и пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. Справката се публикува на интернет страницата на агенцията.

За улесняване на административната процедура по разпределението на пасища мери и ливади, се препоръчва комисията, която ще бъде назначена от кмета по чл. 37и, ал 6 съответно от директора на областната дирекция „Земеделие” по чл. 37и, ал. 10 да извърши проверките по реда на чл. 37м от закона. Проверките се извършват в информационната система RegiX, както и в официалната справка на БАБХ.

Всяка комисия трябва да изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за какви площи трябва да се анексират договорите. Комисията изготвя констативен протокол, подписан от всички й членове.

В тридневен срок от изготвяне на протокола, кметът на общината, съответно директорът на oбластна дирекция „Земеделие“ уведомява писмено, с обратна разписка, всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 4 от закона.  В писмото е записано също, че при отказ от страна на ползвателя да посочи имоти за прекратяване, комисията служебно ще пристъпи към прекратяване на договорите, като започне от имотите, намиращи се на най – отдалечено разстояние от землището, където е регистриран животновъдния обект. Ползвателят трябва в тридневен срок от получаване на уведомлението да посочи  писмено за кои имоти желае договорите му да бъдат прекратени. Когато имотите, стопанисвани от ползватели на животновъдни обекти са на територията на друга община или област, писмата-отговор се изпращат по служебен път на съответната община или областна дирекция „Земеделие“, които уведомяват писмено общините и областни дирекции „Земеделие“-податели за предприетите действия.

График за провеждане на срещи   със земеделските стопани във връзка с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и предстоящата кампания – директни плащания 2016 г. може да изтеглите от тук.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни