До 200 хил. евро безвъзмездно финансиране за проект за развитие на селски туризъм

Ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 стаи за гости.

Със средствата могат да бъдат финансирани разходите за изграждане, реконструкция или подобрение на сгради; закупуване на оборудване, транспортни средства, консултантски услуги; разходи за реклама на дейността. Разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги за подготовка на технически, работни проекти и пред-проектни проучвания, може да са извършени до 1 година преди кандидатстването, но не по-рано от 01.01.2007 г.
Проектите, трябва да бъдат реализирани в селски район. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.
За финансиране за развитие на селски туризъм ще може да се кандидатства по две мерки (подпрограми) по програма „Развитие на селските райони”. Това са мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. По първата могат да кандидатсват само земеделски производители – физически или юредически лица, а по втората ще могат да кандидатстват стартиращи или действащи микрофирми, развиващи неземеделска дейност.  За целта физическите лица трябва да имат постоянен адрес, а едноличните търговци и юридическите лица седалище или регистриран клон на територията на общината, в която ще се осъществява туристическата дейност.
Повече за двете мерки може да прочетете в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ от  линковете по долу:
За земеделски производители: Мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”.
За микрофирми: Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни