Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа

Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури. Ето и конкретните стъпки:

1. Извършване на одит, който включва:
– проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът- наклон, изложение и др;
– определяне на нивото на слънчевата радиация;
– прогнозно годишно производство на енергия;
– предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
2. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж).
3. Смяна на статута на земята, ако тя е земеделска.
4. Получаване на виза за проектиране от съответната община.
5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ.
6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП.
7. Проектиране.
8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
9. Сключване на окончателен договор за присъединяване със съответното ЕРП.
10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.
11. 72 часови проби на системата, извършени от съответното ЕРП.
12. Получаване на Акт 16.
13. Сключване на договор за изкупуване на енергията.Както е известно, проекти за изграждане на фотоволтаични системи могат да получат 70% безвъзмездно финансиране по мярка 311 и мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Фирмите, които ще подадат проекти по мярката, трябва да знаят, че е необходимо да са направили стъпките от 1 до 9, преди да кандидатстват по нея. Напрактика, след като проектът им бъде одобрен за финансиране, те ще трябва да изпълнят само дейностите по доставката и монтажа на фотоволтаичните панели и другите компоненти, необходими за изграждане на системата.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни