Финансиране за стартиращи и действащи микро-предприятия в селски райони

Ако притежавате микро-предприятие – фирма с персонал до 10 човека, или планирате да стартирате такова и развивате или ще развивате дейността си в неземеделски сектор в селски район, то може да кандидатствате и получите финансиране по Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” към програма „Развитие на селските райони”.

Може би не предполагате, но вероятността фирмата Ви да се намира именно в селски район е много голяма, тъй като от общо 264 общини в България, 231-а попадат в списъка на селските райони. Списъка може да изтеглите оттук .

Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” ще стартира в началото на следващата година. Тогава ще бъдат публикувани проектните формуляри – на този етап все още те не са одобрени, както и конкретните изисквания и критерии към кандидатстващите.

Повече за мярка «Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия»

Цели на мярката
• Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микро-предприятия в селските райони;
• Насърчаване на предприемачеството в селските райони.

Обхват и дейности
Мярката ще предоставя помощ за първоначални инвестиции и консултантски услуги на микро предприятия в селските райони. Мярката ще се прилага в 231 селски общини в България.

Бенефициенти
Микро-предприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.

Описание на подпомаганите дейности
Мярката ще предоставя помощ за материални и нематериални инвестиции и консултантски услуги за маркетинг и мениджмънт на:
• ново регистрирани микро-предприятия;
• съществуващи микро-предприятия в селските райони.

Помощ ще се отпуска на микро предприятия, действащи в различни сектори, като:
• Микро предприятия от преработвателната промишленост като дървопреработване, производство на мебели, леко машиностроене, преработка на биомаса, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
• Услуги като туризъм, отдих и спорт, обучение, социални грижи и здравеопазване и т.н.

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, търговия на дребно, транспорт и други икономически сектори.

С предимство ще бъдат проекти, стимулиращи иновации и създаване на заетост в селските райони.

Вид на помощта
• Субсидия за първоначални инвестиции;
• Субсидии за разходи за външни консултантски услуги;

Размер на безвъзмездната помощ
• до 70% от допустимите инвестиционни разходи;
• до 50% от допустимите разходи за външни консултантски услуги.

Брой подкрепени предприятия: 3 000
Бюджет на мярката: 99 510 000 евро

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни